Page 6 - Atskaite 2013 Albit
P. 64. REZULTĀTI


Izmēģinājumā iekļautas divas pēc īpašībām atšķirīgas Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas
institūtā izveidotas šķirnes - kartupeļu šķirne –‘Prelma’ vidēji agrīna un ‘Imanta’ –vidēji vēlīna
šķirne ar augstu cietes saturu. 2013.gada jūnija, jūlija mēneši raksturojās ar ļoti sausu laiku
un kartupeļu augi cieta no mitruma trūkuma augsnē. Vairāk sausums ietekmēja vēlīnākās
šķirnes, kurām bumbuļu veidošanās laiks iekrita ļoti sausā laikā. Tas apstiprinājās arī veiktajā
izmēģinājumā –lielāka bumbuļu raža iegūta agrīnākajai šķirnei ‘Prelma’ –vidēji izmēģinājumā
-1
-1
41.3 t ha , šķirnei ‘Imanta’ tikai 33.0 t ha . Preparāts ‘Albit’ kopumā pozitīvi ietekmēja abu
šķirņu ražību, tomēr tā efektivitāte šķirnēm atšķīrās. Tā šķirnei ‘Prelma’ 2.apstrādes variantā
iegūtā raža bija standarta līmenī, bet trešajā apstrādes variantā -108.6% no standarta ražas.
Šķirnei ‘Imanta’ ražas pieaugums iegūts abos variantos, kur pielietots preparāt ‘Albit’ -
1.variantā 114.1% no standarta ražas, 2.variantā 109.7% no standarta varianta ražas.
Jāsecina, ka preparāt ‘Albit’ pozitīvāk ietekmēja tieši vēlīnākās šķirnes ‘Imanta’ ražu, kura
vairāk cieta no sausuma. Tomēr jāmin, ka pēc dispersijas analīzes rezultātiem starpība starp
iegūtajām ražām nebija būtiska.

4.1.tabula
Izmēģinājumā iekļauto šķirņu raža , Priekuļi, 2013


Šķirne Prelma’ Šķirne ‘Imanta’
-1 -1
Variants Raža, t ha % Raža t ha %
1. Standarta fons:
mēslojums: NPK +
40.5 100.0 30.8 100.0
kodne + herbicīds +
fungicīds + insekticīds
2. Mēslojums NPK
+ ( kodne +ALBIT 100
ml/t) + (herbicīds
39.4 97.3 35.1 114.1
ALBIT 50ml/ha )+
fungicīds + ( insekticids
ALBIT 50ml/ha)
3. Mēslojums NPK
+ ( kodne +ALBIT 50
ml/t) + (herbicīds
44.0 108.6 33.2 109.7
ALBIT 50ml/ga )+
fungicīds + ( insekticids
ALBIT 50ml/ga)


Salīdzinot preču produkcijas iznākumu ar preparātu ‘Albit’ pielietotajos variantos, šķirnei
‘Prelma, samazinājās sīko bumbuļu (zem 33 g) un lielo bumbuļu iznākums un pieauga
bumbuļu iznākums frakcijai no 33 līdz 50 g.

Šķirnei ‘Imanta’ arī samazinājās sīko bumbuļu proporcija, bet skaidra ietekme uz vidējo un
lielo bumbuļu proporcijas izmaiņām netika konstatēta. Kā pozitīvs minams fakts, ka variantos
ar preparāta ‘Albit’ apstrādi nebija puvušu bumbuļu.PRIEKULI, 2013

   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10